NL FR

Toelichting bij de kalibratiekostprijzen

Prijsvorming

Alle aangegeven prijzen zijn stukprijzen, tenzij anders aangegeven. In de kalibratiekosten begrepen :
  • Kalibratiecertificaat met gedocumenteerde herleidbaarheid naar nationale standaarden cfr ISO 9001, ISO 10012,... Kalibratiekostprijzen voor BELAC-kalibraties cfr. ISO 17025 kunnen vrijblijvend aangevraagd worden.
  • Normale oppervlakkige reiniging
  • Justering van het object tenzij anders in de prijslijst aangegeven
  • Opmaak van de kalibratiecertificaten, tenzij anders in de prijslijst aangegeven.
  • Aanbrengen van een kalibratielabel ( op aanvraag )
  • Verpakking voor terugzending
Herstellingen :
  • Herstellingen met een max. kostprijs van € 12 : Vb. : Batterij , geleidingsplaatje schuifmaat , ratel schroefmaat, regelvijsje, … De kostprijs van het onderdeel wordt supplementair aangerekend zonder voorafgaandelijke verwittiging van de klant.
  • Herstellingen met een kostprijs groter dan € 12 : Een herstelofferte wordt naar de klant opgestuurd ter goedkeuring.
Onherstelbare toestellen :
  • Bij het constateren van defecten die niet economisch herstelbaar zijn, wordt geen kalibratiecertificaat opgemaakt. Er wordt een nota opgemaakt met een beschrijving van het defect. Hier geldt geen kalibratiekostprijs, doch een administratieve kost van € 5.

Valuta

Alle prijsopgaven zijn in Euro ( € ).

Basiskosten

Er worden geen vaste basiskosten aangerekend voor kalibraties. Echter wordt er steeds voor kalibratie-opdrachten waarbij de gezamenlijke kostprijs per order kleiner is dan € 125 een toeslag van € 8 voor administratiekosten met de facturatie bijgerekend.

Algemene voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Onze prijzen zijn geldig voor leveringen af ons labo te Brugge. Kosten voor vracht, leveringen en BTW zijn ten laste van de opdrachtgever. Voor leveringen met een waarde beneden de € 125 wordt een toeslag van € 8 voor de administratiekosten aangerekend. Alle bankkosten door overschrijvingen zijn steeds volledig ten laste van de opdrachtgever.

DAAR ONZE FAKTUREN GEEN MATERIALEN MAAR ENKEL DIENSTVERLENINGEN BEINHOUDEN VRAGEN WIJ U UITDRUKKELIJK DEZE TE VEREFFENEN UITERLIJK 30 DAGEN EINDE MAAND FAKTUURDATUM, NETTO ZONDER KORTING.

BIJ BETALING BINNEN 15 DAGEN NA FAKTUURDATUM WORDT EEN KORTING VAN 3% TOEGESTAAN.

HIERBIJ VERZAKEN WIJ AAN ALLE AFWIJKENDE BETALINGSVOORWAARDEN DOOR ONS KLIENTEEL GESTELD.

BIJ EEN OVERSCHRIJDING VAN DE BETALINGSTERMIJN MET MEER DAN 30 DAGEN, ZAL ER EEN PROCENTUELE VERHOGING MET 1,5% PER MAAND BOVEN HET FAKTUURBEDRAG AANGEREKEND WORDEN, DIT PER SEPARATE FAKTUUR.

Geschillen (Juridische aard)

Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, zullen enkel en alleen kunnen beslecht worden in de rechtbank van koophandel van Gent, afdeling Brugge.

Contractuele schade-eisen

De contractuele schade-eisen voor wat betreft een eventueel (incidentieel of accidentieel) falen van onze hoedanigheid bij het uitvoeren van de opgedragen kalibraties van welke aard dan ook, is steeds beperkt tot het bedrag van het contract (bestelling) zijnde het aan-rekeningsbedrag der kalibratiekosten onzerzijds, doch dit slechts na een accepteerbare bewijsvoering Uwerzijds. Iedere transportschade hoe of waar dan ook veroorzaakt komt steeds ten laste van ons klienteel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders op voorhand is overeen gekomen. Bij schade-eisen buiten contractuele aard kan Calimet in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook of door een misdrijf die niet gedekt is door de BA-verzekering van Calimet.